شنبه 03 آبان 1393
بنام آن آموزگاری را که در یک نصف روز دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین بعد از آن با خونِ هفتاد و دو تن امضا کند
بنر
تازه های راننده - استخدام
به یک راننده با وانت ٢ گانه سوز جهت پخش نان فانتزی نیازمندیم ساعت کار ٨/٣٠ الی ١٤/٣٠ ٠٩٣٧٧٣٣٠٨٠٠ت ت م ... 1393/08/03
استخدام راننده به همراه خودرو جهت سرویس مدارس تماس همه روزه ١٤-٨ ٣٧٨٠٠٥١٤-٣٧٨١٤٩٨٤ ... 1393/08/03
به تعدادی راننده ماهر با اتومبیل مدل بالا نیازمندیم ٣٦٦٧٠٠٠٨چهارراه نظر ٠٩٣٨١٣١٣١١٠ ... 1393/08/03
وانت تلفنی سالار به تعدادی وانت ، نیسان مزدا،پیکان نیازمندیم ٠٩١٣٨٢٠٨٣٠٠ ٠٩١٣٥٥٥٥٨٢٥ ... 1393/08/03
به تعدادی راننده با خودرو های وانت پیکان نیسان، مزدا جهت دفتر حمل ونقل نیازمندیم ٣٢٦٦٢٥٦٣ ... 1393/08/03
به چند دستگاه وانت مزدا ٢ کابین به مدت ٨ ماه نیازمندیم ٣٦٢٦٩٧٦٦ ٠٩١٣٩١١٧٢٥٥ ... 1393/08/03
تعدادی راننده جهت پخش با حقوق عالی ودریافت ٣ م به عنوان دیعه ٠٩١٣٠٧٨٦١٥١ ... 1393/07/30
استخدام راننده به همراه خودرو جهت سرویس مدارس تماس همه روزه ١٤-٨ ٣٧٨٠٠٥١٤-٣٧٨١٤٩٨٤ ... 1393/07/30
به چند دستگاه وانت مزدا ٢ کابین به مدت ٨ ماه نیازمندیم ٣٦٢٦٩٧٦٦ ٠٩١٣٩١١٧٢٥٥ ... 1393/07/30
به تعدادی راننده با خودرو های وانت پیکان نیسان، مزدا جهت دفتر حمل ونقل نیازمندیم ٣٢٦٦٢٥٦٣ ... 1393/07/30