دوشنبه 06 بهمن 1393
امام صادق علیه السلام فرمود: جایگاه قبر امام حسین علیه السلام درى از درهاى بهشت است.
بنر
تازه های راننده - استخدام
امداد خودرو قائم راننده نیسان یدک کش با حداقل ٣ سابقه با نیسان نیازمند است ٠٩١٣٣١٦٩٠٠٦ ت ت م ... 1393/11/06
تاکسی سرویس جام جم نیازمند تعدادی راننده با اتومبیل می باشد ٠٩١٣٣١٥٦٤٠٩ ٣٦٥٤٠٦٩٢ ت ت ا م ... 1393/11/06
تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا ترجیحا٢گانه سوز جهت آژانس ٣٢٣٤٧٠٨٠ ... 1393/11/06
پیک موتوری هاتف به تعدادی موتورسوار با کارکرد روزانه بالای ٧٠هزار ٠٩١٣٢١١٧٧٥٦ ت ت م ... 1393/11/06
تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در آژانس نیازمندیم ٣٥٨١٦٥٠٠-٣٥٨١٦٥٠٢ ... 1393/11/06
امداد خودرو قائم راننده نیسان یدک کش با حداقل ٣ سابقه با نیسان نیازمند است ٠٩١٣٣١٦٩٠٠٦ ت ت م ... 1393/11/06
تعدادی راننده با وانت نیازمندیم ٣٢٦٦٣٦١٧ ٠٩١٣٦٥٧٥٦٩٨ ... 1393/11/06
تاکسی سرویس آبشار نیازمند تعدادی راننده با اتومبیل ٠٩١٣٣٠٠٦٨٠٦ ... 1393/11/06
امداد خودرو قائم راننده نیسان یدک کش با حداقل ٣ سابقه با نیسان نیازمند است ٠٩١٣٣١٦٩٠٠٦ ت ت م ... 1393/11/04
به تعدادی راننده واجد شرایط تاکسی رانی تاکسی سرویس باران فلکه تاکسیرانی ٠٩١٣٣٢٨٤٤٧٩ ... 1393/11/04