شنبه 10 آبان 1393
بنام آن آموزگاری را که در یک نصف روز دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین بعد از آن با خونِ هفتاد و دو تن امضا کند
بنر
تازه های راننده - استخدام
شرکت معتبر تولیدموادغذایی نیازمند تعدادی وانت پیکان با حقوق عالی ٠٩١٣٠٥٥٠٩٥١ ... 1393/08/08
به تعدادی راننده با خودرو جهت کاردرآژانس نیازمندیم ٣٥٨١٦٥٠٠-٣٥٨١٦٥٠٢ ... 1393/08/08
تاکسی سرویس بزرگمهر تعدادی اتومبیل «پراید» باراننده تمام وقت نیازمندیم ٠٩١٣١١١١٧٧٦ ت ت ا م ... 1393/08/08
تعدادی راننده پایه دو با ماشین دوگانه سوز جهت آژانس با کمیسیون ١٥٪ + بیمه محدوده ملک شهر ٠٩١٣٨٢٠١٢٠٠ ت ت م ... 1393/08/08
تعدادی راننده پایه یک جهت کاربرروی میکسر با سابقه کار در کارخانه بتن نیازمندیم ٠٩١٣٨٠٣٨٢٠٧ ... 1393/08/08
تعدادی راننده با اتومبیل جهت توزیع درشهرستانهای اطراف اصفهان نیازمندیم ٠٩١٠٣٧٨٠٩٠٠ ... 1393/08/08
تعدادی راننده پایه دو با ماشین دوگانه سوز جهت آژانس با کمیسیون ١٥٪ + بیمه محدوده ملک شهر ٠٩١٣٨٢٠١٢٠٠ ت ت م ... 1393/08/07
به تعدادی راننده با خودرو جهت کاردرآژانس نیازمندیم ٣٥٨١٦٥٠٠-٣٥٨١٦٥٠٢ ... 1393/08/07
تاکسی سرویس بزرگمهر تعدادی اتومبیل «پراید» باراننده تمام وقت نیازمندیم ٠٩١٣١١١١٧٧٦ ت ت ا م ... 1393/08/07
تعدادی راننده پایه یک جهت کاربرروی میکسر با سابقه کار در کارخانه بتن نیازمندیم ٠٩١٣٨٠٣٨٢٠٧ ... 1393/08/07