يكشنبه 10 اسفند 1393
تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است . (کورش کبیر)
بنر
تازه های راننده - استخدام
تاکسی تلفنی دوستی نیازمند به راننده با ماشین مدل ٨٥ به بالا ٣٣٣٧٠٨٧٦ ٠٩١٤٠٠٦٩٤٣٦ ... 1393/12/09
تاکسی سرویس جام جم نیازمند تعدادی راننده با اتومبیل می باشد ٣٦٥٤٠٦٩٢ ٠٩١٣٣١٥٦٤٠٩ ... 1393/12/07
راننده با وانت جهت حمل در و پنجره و شیشه دو جداره ٠٩١٣٤١١٠٣٤٢ ٣٦٦١٥٨٩٩ ... 1393/12/07
تاکسی تلفنی دوستی نیازمند به راننده با ماشین مدل ٨٥ به بالا ٣٣٣٧٠٨٧٦ ٠٩١٤٠٠٦٩٤٣٦ ... 1393/12/07
تاکسی سرویس جام جم نیازمند تعدادی راننده با اتومبیل می باشد ٣٦٥٤٠٦٩٢ ٠٩١٣٣١٥٦٤٠٩ ... 1393/12/05
راننده با وانت جهت حمل در و پنجره و شیشه دو جداره ٠٩١٣٤١١٠٣٤٢ ٣٦٦١٥٨٩٩ ... 1393/12/05
به تعدادی راننده با ماشین دوگانه سوز کاردر آژانس با کمیسیون ١٥٪ + بیمه محدوده ملک شهر ٠٩١٣٨٢٠١٢٠٠ ... 1393/12/03
تاکسی سرویس جام جم نیازمند تعدادی راننده با اتومبیل می باشد ٣٦٥٤٠٦٩٢ ٠٩١٣٣١٥٦٤٠٩ ... 1393/12/03
نیازمند به راننده جوان با اتومبیل جهت شرکت حفاظتی ٠٩١٣٠١٥٧٣٤٢ ت ت م ... 1393/12/03
توجه توجه تعدادی راننده با ماشین مدل بالا نیمه وقت محدوده زینبیه ٠٩١٣٠١٢٠٣٢٠ ٠٩٣٦٤٠٧٨٨٨٠ ... 1393/11/30