چهارشنبه 12 فروردين 1394
سعادت بشر در کوشش و عمل است.(استاد مطهری)
بنر
تازه های راننده - استخدام
پیشتازتاکسی نیازمندتعدادی راننده با خودرو ٠٩١٣٣٠١١٥٦٥ ت ت م ... 1393/12/24
به تعدادی راننده با اتومبیل جهت تاکسی تلفنی نیازمندیم ٠٩١٣٣٠٠٦٨٠٦ ... 1393/12/24
تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا جهت تاکسی سرویس محدوده مرداویج نیازمندیم ٠٩١٣٢٠١٥٣٥٨ ت ت م ... 1393/12/24
استخدام راننده پایه ٢ قدیم جهت رانندگی خاور ٦٠٨ ٣٦٥٤٠٠٣٨-٣٦٥٤٠٦٢٠ ... 1393/12/23
تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا جهت تاکسی سرویس محدوده مرداویج نیازمندیم ٠٩١٣٢٠١٥٣٥٨ ت ت م ... 1393/12/23
به تعدادی راننده با اتومبیل جهت تاکسی تلفنی نیازمندیم ٠٩١٣٣٠٠٦٨٠٦ ... 1393/12/23
تاکسی سرویس پارس نیازمند راننده با اتومبیل خیابان بعثت ٠٩١٣١١١٩٣٨٩ ٠٩١٣٢٦٨٧٨٥٥ ... 1393/12/23
تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا جهت تاکسی سرویس محدوده مرداویج نیازمندیم ٠٩١٣٢٠١٥٣٥٨ ت ت م ... 1393/12/21
به تعدادی راننده با اتومبیل جهت تاکسی تلفنی نیازمندیم ٠٩١٣٣٠٠٦٨٠٦ ... 1393/12/21
تاکسی سرویس پارس نیازمند راننده با اتومبیل خیابان بعثت ٠٩١٣١١١٩٣٨٩ ٠٩١٣٢٦٨٧٨٥٥ ... 1393/12/21