يكشنبه 06 ارديبهشت 1394
تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است . (کورش کبیر)
دسته بندی ها
بنر
تازه های راننده - استخدام
راننده پخش موادغذایی نیازمندیم ٠٩١٣٩١٤٣٧٣٠ ت ت ا م ... 1394/02/05
پیک موتوری قاصد نیازمند تعدادی موتوسوار با شرایط عالی ٣٢٦٥٤٦١٢ ٠٩١٣٦٠٣٠٤٢٠ ... 1394/02/05
به تعدادی راننده با تجربه جهت کاربرروی جرثقیل خاور نیازمندیم ٠٩١٣١١٧٢٩٣٠ ... 1394/02/05
تاکسی تلفنی راه سبز تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت تاکسی تلفنی ٣٥٨١٦٥٠٠-٣٥٨١٦٥٠٢ ... 1394/02/05
به تعدادی راننده با تجربه جهت کاربرروی جرثقیل خاور نیازمندیم ٠٩١٣١١٧٢٩٣٠ ... 1394/02/03
تاکسی تلفنی راه سبز تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت تاکسی تلفنی ٣٥٨١٦٥٠٠-٣٥٨١٦٥٠٢ ... 1394/02/03
به تعدادی راننده با تجربه جهت کاربرروی جرثقیل خاور نیازمندیم ٠٩١٣١١٧٢٩٣٠ ... 1394/02/02
راننده پخش موادغذایی نیازمندیم ٠٩١٣٩١٤٣٧٣٠ ت ت ا م ... 1394/02/02
تاکسی تلفنی راه سبز تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت تاکسی تلفنی ٣٥٨١٦٥٠٠-٣٥٨١٦٥٠٢ ... 1394/02/02
پیک موتوری قاصد نیازمند تعدادی موتوسوار با شرایط عالی ٣٢٦٥٤٦١٢ ٠٩١٣٦٠٣٠٤٢٠ ... 1394/02/02